top of page

תנאי שימוש

חברת סנופלקס בע"מ (חברה בהקמה)  (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") הקימה ופיתחה פלטפורמה המיועדת לסייע לך ליצור ולפתח חברויות חדשות ו/או לפתח את כישורייך החברתיים, בין היתר באמצעות אתר זה (להלן: "הפלטפורמה" ו"השירותים" בהתאמה). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן שבו תתבצע גישה לפלטפורמה ולשירותים וכן את האופן שבו יעשה בהם שימוש (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת ב https://www.snowflx.com מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה, ומהווה חלק אינטגרלי מתנאי השימוש (להלן: "מדיניות הפרטיות"). המונח "את"/"הנך" המופיע במסמך זה מתייחס לכל משתמשת בפלטפורמה ו/או בשירותים. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

אנא קראי את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשרת", את מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות . החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים בפלטפורמה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאית לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

הנך מוזמנת ליצור עמנו קשר בכתובת adar@snowflx.com בכל בעיה, בקשה או תלונה המתייחסת לפעילות ולתקינות הפלטפורמה ו/או השירותים. 

 

שימוש בפלטפורמה ובשירותים

 • את רשאית להשתמש בפלטפורמה ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. במסגרת השירותים מוצעים לך מסלולים שונים, אשר תנאיהם מופיעים בפלטפורמה, דרכם ננקוט מאמצים מסחריים סבירים על מנת לאתר לך חברה\ות פוטנציאלי\ות ו/או לפתח כישורים ומיומנויות חברתיות (להלן: "מסלול\ים"). 

 

 • במסגרת המסלולים הקבוצתיים נשאף ליצור מסגרת חברתית מקוונת ו/או פעילויות חברתיות לא-מקוונות, באמצעות ספקי שירותי צד ג' (להלן: "שירותי צד ג'"), לך ולמשתמשות אחרות אשר עשויות להתאים לך חברתית (להלן: "מסלולים קבוצתיים").

 

 • במסגרת מסלולים אישיים, נספק לך שירותי הדרכה וייעוץ במטרה לסייע לך לשפר את המיומנויות החברתיות שלך (להלן: "מסלולים אישיים"). 

 

מובהר כי על אף ששאיפתינו היא שתצליחי לאתר חברויות חדשות ולפתח את כישורייך החברתיים, איננו יכולים להבטיח כי השירותים יישאו פרי באופן זה.

 • על מנת להשתמש בשירותים, בכפוף להסכמה לתנאי השימוש, עלייך ליצור חשבון משתמשת בפלטפורמה. במהלך ההרשמה עלייך למסור מידע מסוים, לרבות שמך, גילך, מגדר, אזור מגוריך, תחביבים, טלפון, דוא"ל, תמונת פרופיל, ומה את מחפשת אצל חברות חדשות . ייתכן כי נבקש מידע נוסף שאינו חובה, ובאפשרותך לספק לנו מידע זה, לפי שיקול דעתך, אך מסירת מידע זה עשויה לסייע לנו לשפר את מתן השירותים עבורך. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. ככל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייבת: (א) כי ידוע לך שאת אחראית באופן מלא לשמירת שם המשתמשת והסיסמה שלך; ו-(ב) להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה שלך.

 

 • גישה לפלטפורמה ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל תנאים או הגבלות הקשורות בפלטפורמה ו/או בשירותים. כל שימוש אחר בפלטפורמה ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים למטרות מסחריות.

 

 • השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייבת כי: (א) כל מידע אשר מסרת בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמרי את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בת שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואת כשירה להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין. 

 

 • את מודעת ומסכימה לכך כי חלק משירותי צד ג' כוללים שירותים מקוונים שונים, כגון שיחות וידאו (לרבות באמצעות – Zoom) ו/או קבוצות ברשתות חברתיות שונות. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של ספקי שירותי צד ג' הרלוונטיים. כאשר תשתתפי בפעילות הכוללת שיחות וידאו, את מודעת ומסכימה לכך שתוכלי לראות ולשמוע את המשתמשות האחרות, ואלה תוכלנה לראות ולשמוע אותך. על כן, הנך מתחייבת להתנהג כראוי. למען הסר ספק, בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית כל פעילות ו/או שירות המסופק כחלק משירותי צד ג', ואת מסכימה לכך שכל טענה לגבי שירותי צד ג' כאמור תופנה על ידך לספק הרלוונטי. החברה אינה אחראית להתנהגות של משתמשות אחרות, בין בפלטפורמה, בשירותים ו/או מחוצה להם.

 

 • את אחראית באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר שלך ועל הפעילות שלך בעת השימוש בפלטפורמה, בשירותים ו/או בחשבון שירותי צד ג', גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך ו/או בחשבון שירותי צד ג' שלך. את מסכימה ומתחייבת לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול, בלתי מורשה או בלתי חוקי בחשבונך ו/או בחשבון שירותי צד ג' שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליהם ו/או על השימוש בשירותים, אלא אם כן הודעת לחברה בכתובת adar@snowflx.com על השימוש ו/או החדירה הבלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאת מבקשת את חסימתו. החברה איננה מנטרת ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בשירותים. החברה רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לפלטפורמה ולשירותים, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין.

 

השעיה, ביטול, וסגירת חשבון

 • הנך רשאית לבקש שהחברה תסגור את חשבונך, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי שליחת הודעה לכתובת החברה תסגור את חשבונך בהקדם לאחר קבלת בקשתך. הנך רשאית להסירך באופן עצמאי על ידי לינק להסרה המצורף . מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך. 

 

 • הנך מאשרת כי ידוע לך כי, בכפוף לכל דין, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במתן הודעה על כך שלושה (3) ימים מראש, להשעות או לבטל את חשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו בגין אחת מהסיבות הבאות: (1) הפרה של הוראה מהוראות תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות בחשבונך; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשות אחרות, לצדדים שלישיים, למוניטין של הפלטפורמה ו/או השירותים או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקים של החברה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים שלא כדין; או (6) אי ביצוע תשלום, ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאית להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה. 

 

 • אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו מתאימה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בפלטפורמה ו/או בשירותים. החברה תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמשת שישנו חשד שנקטה בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. 

 

 • החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשעיה ו/או ביטול חשבונך כאמור בסעיף 2 זה. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותייך כלפי החברה תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

תמורה

 • התנאים המסחריים לשימושך בפלטפורמה, לרבות התמורה, תנאי התשלום ותקופת שימושך בשירותים, יהיו בהתאם למפורט במסלול שבחרת בעת הרשמתך. המחירים של כל מסלול הינם כפי שמופיעים בפלטפורמה בעת ביצוע התשלום, וכוללים מע"מ. תהא רשאית לעדכן את מחירי המסלולים המוצעים בפלטפורמה מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. מובהר כי תשלום התמורה כאמור בגין השירותים, אינה מותנית בהצלחת ומידת הנאתך מהשירותים. 

 

 • אלא אם צוין אחרת בתנאי המסלול: (א) תקופת המסלול תתחדש אוטומטית על בסיס שנתי, אלא אם מי מהצדדים יבחר שלא לחדשו, על ידי מתן הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) 30 (שלושים) ימים מראש לצד השני; ו-(ב) התשלומים יתבצעו על בסיס חודשי מראש, בסוף כל חודש ביחס לחודש העוקב למען הסר ספק, תשלום בעבור החודש הראשון של השירות ייגבה עם השלמת תהליך ההרשמה. תתבקשי לספק פרטי חיוב כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר לספק שירותי התשלום והסליקה המקוונים של החברה. את מאשרת בזאת לחברה לגבות סכומים אלו על ידי חיוב כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום המסופק באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים, יהיה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אותה ישות. אנא עייני בהוראות כאמור לפני השימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

 

מדיניות ביטול

באפשרותך לבטל עסקה שביצעת במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה לחברה במשרדיה בכתובת גדרה 5 פתח תקווה, בטלפון 0528581757, בדואר רשום לכתובת גדרה 5 פתח תקווה, בדואר אלקטרוני לכתובת adar@snowflx.com או באמצעות הפלטפורמה בכתובת https://www.snowflx.com בהודעות ביטול עלייך להזין את שמך, תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכן מספר עסקה. 

 

ביטול עסקה מתמשכת

 • בעסקת מכר מרחוק עבור עסקה מתמשכת למתן שירותים, הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקשי על-ידי החברה להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 

 • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.

 

 • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על חמישה אחוזים (5%) ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

 

 • יצוין, כי ככל שעד למועד הביטול כבר השתמשת בשירותים, יהא עליך לשלם את התמורה היחסית בעבור השירותים.

 

ביטול של עסקה שאינה מתמשכת

 • בעסקת מכר מרחוק עבור עסקה שאינה מתמשכת למתן שירותים, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקשי על-ידי החברה להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 

 • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.

 

 • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על חמישה אחוזים (5%) ממחיר העסקה, או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

 

תוכן

 • תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות הפלטפורמה ו/או השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע וחומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, הפלטפורמה ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף ו/או לשתף תוכן ו/או נתונים מסוימים (להלן: "תוכן משתמשת"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף ו/או שישותף בפלטפורמה, ו/או בשירותים, על ידי החברה, מי מטעמה, או המשתמשות (לרבות תוכן משתמשת), יכונה יחדיו להלן – "תוכן". 

 

 • הנך אחראית באופן בלעדי לכל תוכן משתמשת אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך. הנך מצהירה ומתחייבת שתוכן המשתמשת עומד בכל הוראות הדין, שאת מחזיקה בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמשת לפלטפורמה ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמשת אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמשת. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל כל תוכן משתמשת שהועלה או שונה על ידי משתמשת, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת, בכפוף לכל דין. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמשת כזו או אחרת, ובכפוף לכל דין, אנחנו דוחים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן משתמשת. 

 

 • אנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנטר תוכן משתמשת על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, החברה אינה מחויבת, לעקוב אחרי תכני משתמשת או אופן השימוש של משתמשות בפלטפורמה ו/או בשירותים. החברה רשאית לעשות כן, וגם רשאית להסיר תכני משתמשת ו/או להגביל את השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, לפי שיקול דעתה, אם השימוש כאמור או תכני המשתמשת מפרים אילו מהתחייבויות המשתמשת על פי תנאים אלו. בנוסף, החברה רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוניים, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמשת (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמשת לפרסם או להפיץ תוכן משתמשת באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת, בכפוף לכל דין. 

 

 • בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין הרוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשות הפלטפורמה ו/או השירותים מחויבות להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים (לרבות משתמשות לא מורשות) עשויות לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלולה להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותרת בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשות או צדדים שלישיים (לרבות משתמשות לא מורשות), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים, במסגרת הפלטפורמה ו/או מחוצה להם.

 

מגבלות תוכן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייבת שלא לשלוח, לשתף, לפרסם או להעלות תוכן משתמשת אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, לרבות בפעילויות המוצעות במסגרת השירותים ומועברות באמצעות שירותי צד ג', תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים ו/או הפלטפורמה; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאת מאמינה, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בהוראות כל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמיתיים ובין אם לאו); (4) כל נוזקה, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת. 

 

מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים בפלטפורמה ו/או בשירותים. את מתחייבת כי את ו/או מי מטעמך לא תבצעי אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) שינוי, עריכה, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, הענקת רישיון משנה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את הפלטפורמה ו/או השירותים, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) לנסות לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת הפלטפורמה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) הצבת הפלטפורמה, או כל חלק ממנה, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) שימוש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע בפלטפורמה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בפלטפורמה; (5) התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או העלאה לפלטפורמה, העברה, שליחה, שיתוף או שידור כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמשת אחרת או על גוף כלשהו או שימוש בחשבון או סיסמה של משתמשת אחרת מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב; (6) איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשות אחרות לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או הפצת דואר זבל (SPAM) לשרתי הפלטפורמה ו/או למשתמשות בפלטפורמה ו/או השירותים; או (7) כל שימוש בפלטפורמה ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

 

סודיות

השירותים המסופקים במסגרת המסלולים האישיים, הינם אישיים ופרטיים. אנו והיועצת\ות מטעמנו (להלן: "היועצת") מתחייבים לשמור על פרטיותך בכל הקשור למתן השירותים כאמור, בכפוף ובהתאם למדיניות הפרטיות, ולא לגלות לצדדים שלישיים (מלבד ספקי שירות בהתאם למדיניות הפרטיות) את המידע שתשתפי במסגרת שיחותייך עם היועצת (להלן: "המידע"). מובהר כי החובה כאמור בנוגע לסודיות המידע כפופה להוראות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי אין חיסיון על המידע ו/או השירותים ו/או על יחסייך עם היועצת. בכל מקרה של חשש לפיקוח נפש ו/או ביצוע עבירה על פי כל דין, אנו ו/או היועצת נהיה רשאים לדווח על כך לגורמים הרלוונטיים, הכל לפי העניין. יובהר כי השירותים במסגרת המסלולים הקבוצתיים ו/או בכל מסגרת בפלטפורמה ו/או בשירותים שאינה במסגרת מסלול אישי, תהיה חשופה לגורמים נוספים, לרבות משתמשות אחרות בשירותים, בכפוף למדיניות הפרטיות. באפשרותך לשלוט במידע המוצג אודותייך במסגרת הפלטפורמה.  

 

קניין רוחני

 • הפלטפורמה, השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין בפלטפורמה ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בפלטפורמה או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים בפלטפורמה וברעיון העומד ביסוד הפלטפורמה ו/או השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב הפלטפורמה, וכן בכל פעולה אחרת בפלטפורמה ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא בפלטפורמה או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס בפלטפורמה ו/או בשירותים שינויים, וכן אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הפלטפורמה ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 

 

 • תוכן המשתמשת שאת מזינה, שולחת, מפרסמת ו/או מעלה בעת השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמשת שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמשת כלשהו בקשר עם הפלטפורמה ו/או השירותים, את מעניקה: (א) למשתמשות אחרות רישיון שימוש מוגבל בתוכן זה בכפוף לתנאי השימוש, ו-(ב) לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמשת כאמור, לטובת מתן השירותים וכן לטובת שיפור השירותים, והכל בכפוף לחובת הסודיות בהתאם לסעיף 8 לעיל. 

 

הגבלת אחריות

 • בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן הפלטפורמה ו/או השירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם לצרכייך. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים.

 

 • הנך מתחייבת ומצהירה כי ידוע לך ואת מסכימה, כי השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש בפלטפורמה, בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.

 

 • את מודעת ומסכימה כי החברה אינה מספקת והשירותים אינם מהווים טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ואינם מהווים תחליף לטיפול כאמור. החברה גם אינה יודעת לזהות אם את זקוקה לטיפול כאמור. כל יועצת מטעם החברה הינה מאמנת אישית בלבד בתחום של הדרכה חברתית – social coaching. ככל שתידרשי לטיפול נפשי, פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי, עלייך לפנות לגורמים המתאימים לכך.   

 

 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין הפלטפורמה ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן ו/או השירותים הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של הפלטפורמה ו/או השירותים ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות הפלטפורמה ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 

 • בכפוף לכל דין, החברה דוחה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהפלטפורמה ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודעת לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

 • בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה בפלטפורמה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן המידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בקשר עם השירותים בתקופה של שישה (6) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. 

 

 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, את מצהירה כי הנך מודעת לסיכונים הכרוכים בכך ואת פוטרת את החברה מכל אחריות לכך. 

 

שיפוי

הנך מתחייבת לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים. בהתאם, הנך מסכימה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות של צד ג' כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף; (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו את כפופה; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו את אחראית על פי כל דין.

 

קישורים

בפלטפורמה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשת בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים בפלטפורמה בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להסיר כל קישור מהפלטפורמה ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

שונות

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר תנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין השימוש בפלטפורמה, השירותים והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, את מסכימה שנוכל לעשות זאת לכל כתובת ו/או אמצעי הידוע לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

 

עדכון אחרון: יוני, 2022

bottom of page